cancel

cancel cancels canceling canceled verb – விடு , நீக்கு , அடித்து விடு , அழி , இரத்துச் செய் , விலக்கு
to stop something that has been planned.

 • We canceled our trip.

say kan-sul
cancellation noun

flat cancellation , படுரத்து
cancellation இரத்துச் செய்தல்
cancelling of licence , உரிமம் நீக்கல்
canceled முறிவடைந்த , இடையில் கைவிடப்பட்ட
pro rata cancellation , விகிதமுறை நீக்கம்
bone cancellous பஞ்சு எலும்பு , மென் எலும்பு
cancellous பஞ்செலும்பு , வலத்திசு உருஎலும்பு
termination and cancellation , முடிவுறுத்தலும் நீக்கலும்
Cancelli – தடுப்புச் சட்டத்தின் பின்னல் கம்பி வலைக்கூறு .
Cancellation – குறுக்குக் கோடிடுதல் , அழித்தல் , நீக்கம் ,

Nouns

Synonyms

 • natural,
 • musical notation

Verbs

Synonyms

 • call off,
 • scratch,
 • scrub,
 • offset,
 • set off,
 • strike down,
 • delete,
 • invalidate,
 • adjudge,
 • balance,
 • declare,
 • equilibrate,
 • equilibrise,
 • equilibrize,
 • hold,
 • mark,
 • remove,
 • score,
 • take,
 • take away,
 • withdraw
© englishfortamils.com/ englishtamilenglish.com 2011 . Team work : Tamil Students Association - University of Illinois - Chicago / Special Thanks To: OXFORD DICTIONARY, Cambridge Advanced Learner's Dictionary and Tamil Dictionaries