civilization

civilization civilizations noun நாகரிகம் சமூகம் அல்லது நடத்தையில் காணப்படும் உயர்வான பண்பு,பண்பாடு , பண்பட்டநிலை , சமூக முன்னேற்றத்தில் மேம்பட்ட நிலை , நாகரிக உலகு ,
a large group of people living in a well-organized way.

  • The Aztec civilization.

say siv-uh-li-zay-shun


© englishfortamils.com/ englishtamilenglish.com 2011 . Team work : Tamil Students Association - University of Illinois - Chicago / Special Thanks To: OXFORD DICTIONARY, Cambridge Advanced Learner's Dictionary and Tamil Dictionaries