confuse

confuse confuses confusing confused verb : திகைக்க வை, தாறுமாக்கு , அலங்கோலமாக்கு , மனத்தைக் குழப்பு , மலைப்பூட்டு , வெட்கச் செய் .

1 to make someone puzzled because of some difficulty in understanding.

  • The instructions confused me.

2 to find it difficult to tell one thing from another.

  • I always confuse the twins.
confused தடுமாற்றம்
Confused noise அமர்க்களம்
Confusedness – குழம்பிய நிலை , சீர்குலைவு .
Confusedly – குழம்பிய நிலையில் , தாறுமாறாக .
Confused – குழப்பமான , அலங்கோலமான , மலைப்புற்ற .
© englishfortamils.com/ englishtamilenglish.com 2011 . Team work : Tamil Students Association - University of Illinois - Chicago / Special Thanks To: OXFORD DICTIONARY, Cambridge Advanced Learner's Dictionary and Tamil Dictionaries