express

express 1 verb (expresses, expressing, expressed ) விரைவு, வேகமாக, வெளிப்படுத்து
to say or show how you think or feel:

  • She expressed her ideas well.
express 2 adjective

that goes or is sent very quickly:

  • an express letter
  • an express coach
▶ express adverb:

  • I sent the parcel express.
express 3 (plural expresses) (also express train) noun

a fast train that does not stop at all stations

express bus , விரைவுப் பேருந்து
express : சொல் , வெளியிடு , தெரிவி
express telegram , விரைவுத் தந்தி
express memo , விரைவுக் குறிப்பாணை
express train , விரைவு இருப்பூர்தி
express purpose , வெளிப்படை நோக்கம்
express poition நிலைப்பாடு விளக்கம்
express your opinion கருத்தை தெரிவி
express : தெளிவான , வேகமான , துரிதமான
express : துரிதமாகச் செல்லும் இரயில் அல்லது பஸ்
express விரைவு வண்டி , விரைவுத் தொடர்வண்டி அல்லது புகையிரதம்
express pay order , சம்பள அளிப்பு அதிகார ஆணை , விரைவுப் பணக் கொடுப்பாணை
© englishfortamils.com/ englishtamilenglish.com 2011 . Team work : Tamil Students Association - University of Illinois - Chicago / Special Thanks To: OXFORD DICTIONARY, Cambridge Advanced Learner's Dictionary and Tamil Dictionaries