overlap

overlap verb (overlaps, overlapping, overlapped ) மேற்சென்று கவிந்திருக்கை , மேற்சென்று கவிந்திருக்கும் பகுதி,ஒன்றுக்கு மெல் ஒன்று , ஒன்று மற்றதன் மீது படிதல்.
When two things overlap, part of one thing covers part of the other thing:

  • The tiles on the roof overlap.


© englishfortamils.com/ englishtamilenglish.com 2011 . Team work : Tamil Students Association - University of Illinois - Chicago / Special Thanks To: OXFORD DICTIONARY, Cambridge Advanced Learner's Dictionary and Tamil Dictionaries